Citoyenne Juliette

我同您说过,当心可爱的政治家。

【彻底放弃治疗】万历皇帝面前有九个高阁老

“陛下高拱九重,目不睹师保之容,耳不闻丞弼之议。”

                                                                                                 ——《明史·戴士衡传》

正译:陛下安坐至尊之位,眼睛看不见师保的面容,耳朵听不见宰辅的论议。

误译:陛下面前有九个高拱……

(高拱:禁忌的九重影分身)

(讲真,我思考了一下,如果万历面前有九个高拱,可能挡不住张先生,但一定挡得了徐少湖

(万历:都给朕走开。)

评论(13)

热度(57)